Wat is maatwerk bij Fides?

Maatwerk is een term die veelvuldig gebruikt wordt in de bedrijfstak van coachings-en trainingsbureaus.

Het roept een beeld op van naadloos aansluiten bij de vraag van de opdrachtgever en de daarop af te stemmen doelen. De gestelde vraag is meestal een zogenaamde ‘Hoe–vraag’. Hoe kunnen we dit of dat probleem, knelpunt oplossen…………zodat…..

Bij Fides Coaching begint maatwerk als een creatieve zoektocht naar het aansluiten bij de werkelijke vraag. Het zoeken naar WAT er speelt.  De werkelijke, onderliggende vraag moet eerst helder worden voordat ‘het antwoord’; vertaald in aansluitende doelen en een passend aanbod, kan worden vastgesteld.

De verkenning is dus eerst gericht op WAT is er aan de hand (analyse) en pas dan op HOE kunnen we daarop ( gezamenlijk) invloed uitoefenen.

Definitie

Bij Fides Coaching is maatwerk een aanbod wat bestaat uit een analyse en verkenning van de waargenomen werkelijkheid door verschillende betrokkenen. De uitkomst van deze fase kan vervolgens leiden tot een passend aanbod met concrete doelen om richting te geven aan gewenste en reële resultaten.

Zoals in het aanbod van Fides Coaching voor organisaties ook blijkt, zijn in feite de verschillende coachworkshops voorbeelden waarin men vanuit verschillende invalshoeken de organisatie, het team kan onderzoeken.

De gekozen vormen in het aanbod zijn voorbeelden, want aan de vorm en inhoud kan gekneed worden; zodanig dat het past bij de wensen en mogelijkheden van de opdrachtgever.

Hoe wordt een maatwerk contract  opgesteld?

  • Uiteraard ligt de vraag en doelstelling aangaande het traject zelf wel vast maar dan in termen van ‘inzicht verwerven, vaststellen van       knelpunten, uitwerken van ideeën voor plan van aanpak’ enz. Dit zijn echter trajectdoelen die vrijlaten in welke richting bij voorbaat al     gewerkt dient te worden als het gaat om al eerder gesignaleerde knelpunten.
  • In de offerte wordt een traject geformuleerd met een daarbij passend tijdspad en kostenplaatje.
  • Tussentijds en na afloop van de opdracht wordt de voortgang respectievelijk de afronding van de opdracht met de opdrachtgever             geëvalueerd.
  • Afhankelijk van de (omvang van de) opdracht worden tussentijdse rapportages opgesteld.